Valdymo sistemos oro užuolaidoms

DCe
Magnetinis durų jungiklis
Pavadinimas
Kaina
Sena kaina
DCe
18.15 € / 62.67 LT
DCm
54.45 € / 188.00 LT
76.23 € / 263.21 LT
S1G
145.20 € / 501.35 LT
DRV
175.45 € / 605.79 LT
S3G
235.95 € / 814.69 LT