Servopavaros

Servopavara IVAR AVC 05
Pavara AVC 05, 230 V, 120 s 5Nm, iki DN32
Pavadinimas
Kaina
Sena kaina
119.90 € / 413.99 LT
301.20 € / 1 039.98 LT